หลักเกณฑ์การขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และ พืชอินทรีย์

RE-1  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  การขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  (28มิย64)
RE-7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (28มิย64)