วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ร่วมประชุม คณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นายวรากรณ์ เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุม คณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท โดยมีวาระที่สำคัญคือการพิจารณารับรองผลการตรวจรับรองและติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI “ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” เพื่อเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัดต่อไป