วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรและอาหาร ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกับกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรและอาหาร ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกับกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ ห้องประชุมอาคารอำนายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานความร่วมมือ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)