วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 213

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 213 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีแปลงเสนอพิจารณารับรองมาตรฐาน GAP พืช รวม จำนวน 103 แปลง และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวม 3 แปลง พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่นด้านการผลิตพืช (ระดับเขต) โดยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (ระดับเขต) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้คัดเลือก นางประหยัด ปานเจริญ จังหวัดนครปฐม เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขา GAP และคัดเลือก รต.บัญชา เพ็ชรรักษ์ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขา เกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเข้าพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท