ประชุมคณะทำงานโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติ ภายใต้โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อปรับแก้ไขข้อมูลทั้ง 19 โมเดล ในเขตรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ให้ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักวิจัยและพฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท