วิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP “อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน”

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นายปิยนันท์ พวงจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP บรรยายหัวข้อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร GAP หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น การตรวจรับรองของหน่วยตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีเกษตรเข้าร่วมอบรมจำนวน 73 ราย จัดอบรมโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี