ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และได้นำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ร่วมงาน ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากแหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมี นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 30 ราย