ประชุม คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีจอมทอง ชั้น 2 โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย