ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุนของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และนางสาวเพ็ญแข แขกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุนของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายพงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ.เชียงราย และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Applicaton Zoom