ประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐาน สินค้าเกษตรว่าด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรว่าด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับศูนย์วิจัยเครือข่าย เพื่อพิจารณาผลการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (DOA) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 โรงงานตามขอบข่าย มกษ.9035 และ มกษ.9047 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท และผ่านระบบ Zoom meetings