เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ความรู้เรื่องการผลิตและใช้ประโยชน์แหนแดง การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรและผู้สนใจร่วมงาน 200 ราย