ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 3 และ 4 ปี 2562

 

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายทบทวน  (รุ่นที่ 3/2562)

อบรมวันที่ 2-3 เมษายน 2562 

รายใหม่ (รุ่นที่ 4/2562)

อบรมวันที่ 4-5 เมษายน 2562

– รายชื่อรายทบทวน 

– รายชื่อรายใหม่

– กำหนดการรายทบทวน

– กำหนดการรายใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

อบรม ณ  แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท  แผนที่