งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

วันที่ 11 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดในแหล่งปลูกที่สำคัญเขตภาคกลางและภาคตะวันตก เรื่อง “การเพิ่มสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 7 จังหวัดชัยนาท” พร้อมด้วยนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกรมวิชาการเกษตร ให้กับเกษตรกรได้นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน ณ ศาลาวัดโรงช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท