วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตร และร่วมแสดงความยินดีกับนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตร โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน และร่วมแสดงความยินดีกับนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสที่ท่านรับตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานภูมิภาคประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

Read more

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นายสงัด ดวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นายสงัด ดวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ศาลาโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ บ้านหลั่น หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  

Read more

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม :เพิ่มศักยภาพชุมชนวิชาการเกษตร ณ แปลงต้นแบบ โครงการชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ และ วิสาหกิจชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และชี้แจงงานแผนงานงบประมาณ/งานโครงการ ฯ โดยนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑๙๓ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ และพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์

Read more

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าติดตามและนิเทศงานพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าติดตามและนิเทศงานพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Read more

นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมการประชุมการตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช GAP ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมการประชุมการตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช GAP ปี ๒๕๖๕ ณ แปลงเกษตรกร นายประยงค์ วงษ์สกุล หมู่ ๖ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล และโครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more