รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28มค64)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 4 ตำแหน่ง

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง

1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(1)  ชื่อตำแหน่ง นิติกร

(2) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

1.2 กลุ่มงานบริการ

(1) ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

(2) ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สวพ.5) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ:  ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ (Covid-19) ผู้ที่เดินทางมาสมัครให้ดำเนินการตามประกาศของสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

ขออนุญาตเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท (ขอทางเว็บไซต์)

แบบคำขออนุญาตเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท

แผนที่ สวพ.5  และ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง