หน้าที่รับผิดชอบ ของ กพป.

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
 2. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผลผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนัก

 

รายการที่ให้บริการวิเคราะห์ประกอบด้วย

1. การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

    รายการที่ให้บริการวิเคราะห์

 • pH
 • Organic Matter
 • Phosphorus
 • Potassium
 • Electrical Conductivity
 • Calcium
 • Magnesium
 • Iron
 • Manganese
 • Zinc
 • Copper

 

2. การวิเคราะห์ตัวอย่างพืช

    รายการที่ให้บริการวิเคราะห์

 • Nitrogen
 • Phosphorus
 • Potassium
 • Calcium
 • Magnesium
 • Iron
 • Zinc
 • Copper

 

3. การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

    รายการที่ให้บริการวิเคราะห์

 • pH
 • Electrical Conductivity
 • Carbonate
 • Bicarbonate
 • Chloride

 

4. การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมี

    รายการที่ให้บริการวิเคราะห์

 • pH
 • Moisture Content
 • Ammonium Nitrogen
 • Total Nitrogen
 • Total Phosphorus, as P2O5
 • Citrate Insoluble Phosphorus, as P2O5
 • Available Phosphorus, as P2O5 (%)
 • Water Soluble Potassium, as K2O
 • Calcium Oxide
 • Magnesium Oxide

 

5. การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เคมี

    รายการที่ให้บริการวิเคราะห์

 • pH
 • Moisture Content
 • Total Nitrogen
 • Total Phosphorus, as P2O5
 • Citrate Insoluble Phosphorus, as P2O5
 • Available Phosphorus, as P2O5 (%)
 • Water Soluble Potassium, as K2O
 • Organic Matter
 • Organic Carbon

 

 

6. การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์

    รายการที่ให้บริการวิเคราะห์

 • pH
 • Moisture Content
 • Total Nitrogen
 • Total Phosphorus, as P2O5
 • Total Potassium, as K2O
 • Sodium
 • Electrical Conductivity
 • Organic Matter
 • Organic Carbon
 • C/N
 • Germination Index
 • Plastic, Glass, Etc.
 • Gravel
 • Sieve size

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 056-405070 ต่อ 111

ขอรบกวนทุกท่าน ที่ต้องการส่งตัวอย่างมาตรวจ ก่อนนำส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของสวพ.5 กรุณาโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดให้เข้าใจก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่เสียเวลาในการเดินทางก่อนนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์