หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

 

รายชื่อหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ (CB/IB)  

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_01 

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ณ 11กค66)

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_02

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 

(ณ 11กค66)

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_03

บริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด

(ณ 11กค66)

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_04

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

(ณ 11กค66)

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_05

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(ณ 11กค66)

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_06

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

(ณ 11กค66)

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_07

บริษัท ดี – แอกเสิร์ท จำกัด

(ณ 11กค66)

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_08

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

(ณ 11กค66)