หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

 

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_01 

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_02

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ (CB/IB)  

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_03

บริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด 

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_04

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด