วันที่ 5 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษ ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษ ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ รอบ 9 เดือน และพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดแผนงาน/งบประมาณตามลำดับความสำคัญของโครงการพิเศษ ประจำปี 2567