ร่วมจัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้นายวรากรณ์ เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมจัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง (งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ ๔ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรและผู้สนใจร่วมงาน ๑๐๐ ราย