การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 216

วันที่ 18-19 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 216 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 มีแปลงเสนอพิจารณารับรองมาตรฐาน GAP พืช รวม จำนวน 373 แปลง และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวม 13 แปลง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ Application ZOOM