ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานฯ (ขอบข่ายชนิดพืช)

 

– ระเบียบกรมวิชาการเกษตร  ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560