ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่นที่ 5 ปี 2562

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  (รายใหม่) รุ่นที่ 5/2562

อบรมวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 

ณ  แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม (รายใหม่) รุ่นที่ 5/2562
2. กำหนดการ
3. ขั้นตอนการลงทะเบียน
4. แผนที่ สถานที่อบรม  ณ  แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท