ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น 5/2562 (3กค62)

 

 

รายชื่อ รุ่น 5/2562 (รายใหม่)

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50

คะแนน ต้องลงทะเบียนอบรมใหม่ โดย สวพ.5

จะแจ้งให้ทราบวันเปิดรับสมัคร

ทางเว็บไซต์ www.doa.go.th/oard5 และ www.facebook.com/oard5

 

ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร  โดยใบประกาศจะส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งในผลสอบ

(ใบประกาศนียบัตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่เกิน 30 วันทำการ)

หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เบอร์โทร 088-278-6812 และ

056-405070 ต่อ 112 วันและเวลาราชการ