รายชื่อโรงคัดบรรจุ แปรรูป รวบรวมและจัดจำหน่าย

ทะเบียนรายชื่อของการแปรรูป  การคัดบรรจุ 

การรวบรวม การจัดจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์

ทะเบียนรายชื่อของการแปรรูป  การคัดบรรจุ  การรวบรวม การจัดจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์