วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก และพบปะกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Read more

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๒ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

Read more

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลทุ่งมะกรูด FA ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และนายสงัด ดวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลทุ่งมะกรูด FA ครั้งที่ ๑ ณ ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

Read more

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ด้านการรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ระดับเขต) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application zoom

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ด้านการรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ระดับเขต) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application zoom ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๒ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา

Read more

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application zoom

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application zoom ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๒ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

Read more

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตร และร่วมแสดงความยินดีกับนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตร โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน และร่วมแสดงความยินดีกับนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสที่ท่านรับตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานภูมิภาคประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

Read more

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นายสงัด ดวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นายสงัด ดวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ศาลาโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ บ้านหลั่น หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  

Read more

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม :เพิ่มศักยภาพชุมชนวิชาการเกษตร ณ แปลงต้นแบบ โครงการชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ และ วิสาหกิจชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และชี้แจงงานแผนงานงบประมาณ/งานโครงการ ฯ โดยนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑๙๓ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ และพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์

Read more