ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุนของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และนางสาวเพ็ญแข แขกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุนของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายพงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงบประมาณ

Read more

ประชุม คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีจอมทอง ชั้น 2 โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย  

Read more

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และได้นำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ร่วมงาน ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากแหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมี นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์

Read more

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง”

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง” โดยมีคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานประกอบด้วย แปลงสาธิต การจัดแสดงนิทรรศการ The Best Model ระดับเขต “สมุทรปราการโมเดลการผลิตผักปลอดภัยสร้างรายได้สูง” และ The Best

Read more

วิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP “อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน”

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นายปิยนันท์ พวงจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP บรรยายหัวข้อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร GAP หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น การตรวจรับรองของหน่วยตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP

Read more

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 215

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 215 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 มีแปลงเสนอพิจารณารับรองมาตรฐาน GAP

Read more

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ

Read more

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่

Read more

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พบปะพี่น้องประชาชน รับฟังแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี และติดตามความคืบหน้าถนนสายมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางโสรยา รวยรื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางถนอมขวัญ บุญญา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 46 รูป เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระจ้าลูกเธอ

Read more