ร่วมนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อม นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ร่วมนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร