ประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ในการปัญหาภาวะวิกฤตโลกเดือด และศัตรูพืชอุบัติใหม่”

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วย นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตโลกเดือดและศัตรูพืชอุบัติใหม่” โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดประชุม และได้รับเกียรติจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโอวาท และนโยบาย แก่ผู้ร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร