สวพ.6 ประชุมหารือ ร่วมกับ ร้อยโทวีระพงษ์ เจริญกิจรัตนโสภา ร.21 พัน 3 รอ. เพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินงานตามแผนแม่บทของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ระยะ 5 ปี (2565-2569 )

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายพิวัฒน์ อ

Read more

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลการตรวจสอบศัตรูพืช และทะเบียนแปลง GAP ที่ใช้ในการส่งออก

Download File

Read more