ผอ.สวพ.6 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการ

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more

สวพ.6 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผัก หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more