สวพ.6 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การผลิตถ่านไบโอชาร์” (Biochar) จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร ให้กับคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

สวพ.6 เข้าร่วมการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

ผอ. สวพ.6 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่พิจารณาผลงานของเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี นายสุเทพ นพพันธ์ ณ สวนนวลทองจันท์ และเกษตรกรต้นแบบจังหวัดสระแก้ว นายวัชรา คุ้มเมือง ณ สวน Deli farm

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

สวพ.6 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 11/2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์

Read more