เลื่อนการจัดอบรมผู้ขายวัตถุอันตรายรุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 อย่างไม่มีกำหนด (19มีค63)

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน!               ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด- 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น (การรวมตัว,ประชุม,การอบรมสัมมนา) ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

Read more

ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2563 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 4 (รายใหม่)–ปิดรับ16มีค63

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 4 (รายใหม่) – รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2563  ณ แฟนตาซี รีสอร์ท

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 1 และ 2 ปี 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายทบทวน  (รุ่นที่ 1/2563) อบรมวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562  รายใหม่ (รุ่นที่ 2/2563) อบรมวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 – รายชื่อรายทบทวน  – รายชื่อรายใหม่ – กำหนดการรายทบทวน – กำหนดการรายใหม่

Read more

ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2563 รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 2 (รายใหม่)–งดรับสมัคร 19ธค62

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 รุ่นที่ 1 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 2 (รายใหม่) – รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562   ณ แฟนตาซี รีสอร์ท

Read more

รายชื่อโรงคัดบรรจุ แปรรูป รวบรวมและจัดจำหน่าย

ทะเบียนรายชื่อของการแปรรูป  การคัดบรรจุ  การรวบรวม การจัดจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ทะเบียนรายชื่อของการแปรรูป  การคัดบรรจุ  การรวบรวม การจัดจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์

Read more

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานฯ (ขอบข่ายชนิดพืช)

  – ระเบียบกรมวิชาการเกษตร  ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560    

Read more

หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

  รายชื่อหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ (CB/IB)   หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_01  สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ณ 11กค66) หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_02 บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  (ณ 11กค66) หน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_03 บริษัท เอ-วัน

Read more

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์ และ GAP พืช

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์, GAP พืช พืชอินทรีย์ 1. F-51.1-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว–(28กพ67) 2. F – 51.2 แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์–(28กพ67) 3. F – 51.3 แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์–(28กพ67) 4. F – 51.4 แบบคำขอใบรับรองการรวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์–(28กพ67) 5. F –

Read more