งานไซเตส

คำขอรับหนังสืออนุญาตประเภทต่าง ๆ

– แบบคำขอรับหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสมของพืชในบัญชีแนบท้าย  คลิก

– แบบคำขอรับหนังสืออนุญาตินำเข้า ส่งออก นำผ่าน พืชอนุรักษ์หรือซากพืชอนุรักษ์  คลิก

– แบบคำขอรับหนังสือรับรอง ภายใต้บทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  คลิก

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์

แบบ พ.พ. 15 คำขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ คลิก

แบบ พ.พ. 17 บัญชีแสดงจำนวนพืชอนุรักษ์ในรอบปีปฏิทิน คลิก

แบบ พ.พ. 18 บัญชีเพิ่ม หรือลด จำนวนพืชอนุรักษ์ คลิก

แบบ พ.พ. 19 คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ คลิก

แบบ พ.พ. 20 คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ คลิก

แบบ พ.พ. 21 คำขอแก้ไขรายการใบสำคัญการขึ้นทะเบียน เพิ่ม ลด สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ คลิก

ใบรับมอบพืชอนุรักษ์ คลิก

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกฤษณา

แบบคำขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้กฤษณา คลิก

แบบคำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้กฤษณา คลิก

แบบคำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้กฤษณา คลิก

แบบคำขอ เพิ่ม ลด แปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้กฤษณา คลิก

แบบคำขอแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้กฤษณา คลิก

แบบบัญชีแสดงจำนวนต้นกฤษณาที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทิน และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ขอขึ้นทะเบียน คลิก

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนไม้ต้น

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 คลิก

คำขอขึ้นทะเบียน และเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม้ต้น คลิก

Scroll to Top