ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Q Project Thailand : Post-Harvest Practice Workshop (PHP) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ การจัด […]

เอกสารบรรยายนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 82 ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม”

เอกสารบรรยายนักบริหา […]

ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2565 แบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1

  สำนักควบคุมพืชและว […]

ประชาสัมพันธ์ขอขยายและเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

ด้วยกรมวิชาการเกษตร […]