ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วม 
“โครงการจัดฝึกอบรม ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร”
 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ. 2566
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 13 มกราคม พ.ศ. 2566

สนใจสมัครติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โทร. 0 2940 6670 หรือ 0 2940 6573 ต่อ 160, 161 และ 162