เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 และประชุมมอบนโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนากรมวิชาการเกษตร 4 ด้าน Improvement Upgrade Cooperation และ Modernization ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิบดี อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร

***************