1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๕/๒…

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเม็งราย ๒ ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

***************

Related
Skip to content