1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เชิญหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช ร…

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เชิญหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช ร่วมตรวจปุ๋ย และชีวภัณฑ์ คนละครึ่ง จัดตั้ง War Room ป้องปราม ติดตาม บังคับใช้กฎหมาย มุ่งปุ๋ย และชีวภัณฑ์คุณภาพ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและชีวภัณฑ์ โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์

​อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำว่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ที่จะส่งถึงมือเกษตรกร ต้องมีคุณภาพ ในขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการฯ ต้องสามารถตรวจสอบได้

ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร จะตรวจสอบรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ย และชีวภัณฑ์ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย โดยผู้ผลิตต้องมีใบอนุญาตผลิต ใบสำคัญขึ้นทะเบียน และรายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ยหรือชีวภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ กรมวิชาการเกษตรจะตรวจสอบและสุ่มตัวอย่างปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ณ สถานที่ผลิต และ จุดกระจายสินค้า การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ณ ห้องปฏิบัติการตามที่โครงการกำหนด ซึ่งมีทั้งห้องปฏิบัติการของทางราชการ ห้องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรอง และห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช จะทำงานร่วมกันเชิงป้องปราม ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก ในการทำงานเชิงรับจะการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่วนเชิงรุกจะดำเนินการลงพื้นที่ไปตรวจทั้งผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ สถานที่ผลิต และจุดกระจายสินค้า ป้องปราม ติดตาม บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งเป้าปุ๋ยและชีวภัณฑ์คุณภาพ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะเปิดศูนย์ติดตามและปราบปราม (War Room) ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช นอกจากนี้ ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ ฉก.พญานาคราช ทำการอบรมเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร และเจ้าหน้าที่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบคุณภาพ และสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในโครงการ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และจะจัดประชุมชี้แจงให้กับโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการในการควบคุมคุณภาพ การกำกับดูแล และการสุ่มตรวจ ในลำดับต่อไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า ให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวง แอบอ้างการอำนวยความสะดวก ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการฯ หากมีข้อสงสัยในเรื่องการขึ้นทะเบียน และการขออนุญาตผลิตปุ๋ย สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนสารวัตรเกษตร 1174 หรือ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เบอร์โทร 085-8263561

Related
แชท
Skip to content