ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ประกาศคณะกรรมการสรรห […]

กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก กฏหมาย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ .. ) พ.ศ….. คลิกรายละเอียดตามที่แนบ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

กรมวิชาการเกษตรเผยแพ […]