สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) มีความประสงค์สรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ประจำสหภาพยุโรป) ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระท

Read more

กำหนดให้สารอนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ตามประกาศ กระทรวงเ

Read more