ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เทคโนโลยีไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยและชีวภัณฑ์ Bs20 W16 จังหวัดพัทลุง