ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ จังหวัดจันทบุรี