ตอนที่ 10 ออกอากาศ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

 เพิ่มประสิทธิภาพส้มโอทับทิมสยาม ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช