ตอนที่ 13 ออกอากาศ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

โครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี