ตอนที่ 12 ออกอากาศ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนครพนม เพื่อความพอเพียงและยั่งยืน