ตอนที่ 8 ออกอากาศ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชหลังนา จังหวัดมุกดาหาร