ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ตามประกาศกรมวิชาการเ […]

ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการกำหนดเป็นห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร (ขอบข่ายที่ ๑) เพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร แจ้ง […]