แจ้งรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองแล้ว

กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ตามแผนการถ่ายโอนภารกิจ ของกรมวิชาการเกษตรงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย) ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย ๒๕๑๘  ************  

ประกาศรายชื่อหน่วยงานจัดอบรมการมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2565

ประกาศ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศรายชื่อหน่วยงานจัดอบรมการมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  คือ หน่วยงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานจัดอบรม  

ประกาศ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกหน่วยงานจัดอบรมการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกหน่วยงานจัดอบรมการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕