การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2566 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

         ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลีสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลีในปี 2566 ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี” ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565″

การส่งออกผลหมากสดไปประเทศไต้หวัน ปี 2566 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกผลหมากสดไปประเทศไต้หวัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกผลหมากสดไปไต้หวันในปี 2566 ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลหมากสดไปไต้หวัน” ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565″

การส่งออกผลมังคุดสดไปประเทศไต้หวัน ปี 2566 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกผลมังคุดสดไปประเทศไต้หวัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวันในปี 2566 ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวัน” ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565″

ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง “Monkey free plus”

      ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง “Monkey free plus”  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้แรงงานลิง ในกระบวนการผลิตมะพร้าวเพื่อการส่งออก (Monkey Free Plus) ร่าง – แบบตรวจประเมินแหล่งผลิตมะพร้าว ตาม […]