ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับการกำหนดเป็นห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ตามประกาศฯ กรมวิชาการเกษตร (เพิ่มเติมล่าสุด)

กรมวิชาการเกษตร แจ้ง […]

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ประกาศคณะกรรมการสรรห […]

กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก กฏหมาย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ .. ) พ.ศ….. คลิกรายละเอียดตามที่แนบ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

กรมวิชาการเกษตรเผยแพ […]