การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

ตามที่ ประกาศกระทรวง […]

ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับการกำหนดเป็นห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ตามประกาศฯ กรมวิชาการเกษตร (เพิ่มเติมล่าสุด)

กรมวิชาการเกษตร แจ้ง […]