กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร :      0-2579-0151-7, 0-2579-9654
โทรสาร : 0-2579-5248
e-Mail  : saraban@doa.in.th