กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร :      0-2579-0151-8
โทรสาร : 0-2579-5248
e-Mail  : itc@doa.in.th