กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร :      0-2579-0151-7,  0-2579-8531, 0-2579-9654
โทรสาร : 0-2579-5248
e-Mail  : saraban@doa.in.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร :      0-2579-8339,  0-2579-7996 
e-Mail  : itc@doa.in.th