1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักน…

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 92

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 92 และร่วมสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Related
แชท
Skip to content