1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะก…

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช (ค.ส.) ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชจัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช (ค.ส.) ครั้งที่ 2/2567 และพิธีตรวจนับคะแนนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดสดบน Facebook ของสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและตรวจนับคะแนนจากบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 19 ราย เพื่อให้ได้รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชชุดต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร. ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ โดยมี นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมป่าไม้ และผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน อาทิ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรของกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น ได้รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครบทั้ง 12 กลุ่ม ซึ่งจะนำรายชื่อดังกล่าวไปปิดประกาศ ณ กรมวิชาการเกษตร และเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

Related
แชท
Skip to content