1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การส่งมอบต้นดาวเรือง จำนวน 2,000 ต้น ให้กับกระทรวง…

การส่งมอบต้นดาวเรือง จำนวน 2,000 ต้น ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ได้มอบหมายให้ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี (ศวพ.เพชรบุรี) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี (ศวพ.ปทุมธานี) ดำเนินการจัดหาต้นดาวเรือง เพื่อส่งมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาตกแต่งในการจัดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ได้ดำเนินการส่งมอบต้นดาวเรือง จำนวน 2,000 ต้น ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประดับบริเวณเกาะกลางถนน ถนนราชดำเนินนอก (ฝั่งหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567

Related
แชท
Skip to content